Overslaan en naar de inhoud gaan

De Broadband Cost Reduction Directive

Deze pagina gaat meer in detail in op de BCRD of de Broadband Cost Reduction Directive, een Europese richtlijn die maatregelen bevat om de uitrolkosten van telecomnetwerken te verlagen door te focussen op het delen van infrastructuur en het gezamenlijk uitvoeren van civiele werken.

Lees meer over:

foto aanleg van infrastructuur

Wat is de BCRD of Broadband Cost Reduction Directive?

De Broadband Cost Reduction Directive is de Europese richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.

De richtlijn omvat een aantal regels, bijvoorbeeld over het hergebruik van bestaande fysieke infrastructuur van (onder andere) nutsbedrijven (zoals kabelgoten, masten, torens enz.) om telecomnetwerken met hoge snelheden uit te bouwen. Verder heeft de richtlijn betrekking op de coördinatie van civiele werken in alle sectoren, waaronder telecom, energie, afvalwater, vervoer en andere bedrijfstakken die over infrastructuur beschikken. Deze maatregelen scheppen voorwaarden voor een efficiëntere uitrol van nieuwe fysieke infrastructuur. Bij de aanleg van breedbandnetwerken gaat een zeer groot deel van de uitgaven naar bouwwerkzaamheden, zoals het opbreken van straten. Het doel van deze regels is dat meer mensen in de EU toegang tot zeer snel internet krijgen.

De BCRD kan dan ook een belangrijk instrument vormen bij de aanleg van glasvezelnetwerken.

Belangrijkste definities in de BCRD

Fysieke infrastructuur: elk element van een netwerk dat bedoeld is om er andere netwerkelementen in onder te brengen zonder dat het zelf een actief element van het netwerk wordt (bijvoorbeeld kabelgoten, mangaten, masten, straatkasten, enz.). Belangrijk is dat kabels hier niet bij inbegrepen zijn, dus niet de glasvezel zelf.

Netwerkexploitant: een onderneming die communicatienetwerken aanbiedt of een onderneming die fysieke infrastructuur bezit, zoals voor gasdistributie of vervoersdiensten.

Fysieke binnenhuisinfrastructuur: fysieke infrastructuur of installaties op de locatie van de eindgebruiker waarin vaste en/of draadloze toegangsnetwerken kunnen worden ondergebracht (dus niet de kabels zelf) en door middel waarvan het toegangspunt van een gebouw kan worden aangesloten op het aansluitpunt van het netwerk – zie ook figuur hieronder.

Toegangspunt: een in of buiten het gebouw gelegen fysiek punt dat toegankelijk is voor ondernemingen die communicatienetwerken aanbieden, en waar het netwerk kan worden aangesloten op de fysieke binnenhuisinfrastructuur – zie ook figuur hieronder.

schema definities BCRD

Inhoud BCRD

In grote lijnen bevat de BCRD de volgende onderdelen. Al deze bepalingen gelden in de context van de aanleg van netwerken met hoge snelheid, dit zijn netwerken die breedbandtoegangsdiensten kunnen leveren met snelheden van minstens 30 Mbps:

Toegang tot bestaande fysieke infrastructuur en de minimuminformatie hierover:

 • Elke netwerkexploitant moet voldoen aan redelijke verzoeken om toegang tot zijn infrastructuur, afkomstig van een telecomoperator die netwerken met hoge snelheid wil aanleggen.
 • Bovendien hebben deze telecomoperatoren ook recht op bepaalde minimuminformatie over deze infrastructuur (locatie en route, aard en huidig gebruik van de infrastructuur, alsook een contactpunt). Deze minimuminformatie kan gedeeld worden via een centraal informatiepunt.
 • Ook inspecties van de infrastructuur moeten mogelijk zijn op redelijk verzoek, zodat een telecomoperator deze infrastructuur kan beoordelen voor de aanleg van een netwerk met hoge snelheid.

Coördinatie van civiele werken en de minimuminformatie hierover:

 • Elke netwerkexploitant heeft het recht te onderhandelen met telecomoperatoren over de coördinatie van civiele werken.
 • Daarnaast is elke netwerkexploitant die op zijn minst gedeeltelijk met overheidsgeld gefinancierde (ook indirect) civiele werken uitvoert, verplicht om te voldoen aan elk redelijk verzoek om coördinatie.
 • Bovendien moeten de netwerkexploitanten bepaalde minimuminformatie delen over de lopende of geplande civiele werken met betrekking tot hun fysieke infrastructuur, op verzoek van een telecomoperator (locatie en type werkzaamheden, de betrokken netwerkelementen, de geraamde datum voor aanvang van de werkzaamheden en hun geraamde duur, alsook een contactpunt). Deze minimuminformatie kan gedeeld worden via het centraal informatiepunt.

Vereisten van de fysieke binnenhuisinfrastructuur bij nieuwe gebouwen en belangrijke renovatiewerkzaamheden: de fysieke binnenhuisinfrastructuur tot de netwerkaansluitpunten moet voor hoge snelheid bestemd zijn. Bovendien moeten alle recente meergezinswoningen voorzien worden van een toegangspunt. Vrijstellingen van deze vereisten zijn mogelijk.

Toegang tot fysieke binnenhuisinfrastructuur:

 • Elke telecomoperator heeft het recht zijn netwerk uit te rollen tot aan het toegangspunt.
 • Elke telecomoperator heeft bovendien recht op toegang tot alle bestaande fysieke binnenhuisinfrastructuur, wanneer verdubbeling technisch of economisch inefficiënt is.
 • Elke houder van een recht om het toegangspunt/de fysieke binnenhuisinfrastructuur te gebruiken moet voldoen aan alle redelijke toegangsverzoeken (onder billijke voorwaarden) van een telecomoperator.

Een nationale instantie voor geschillenbeslechting moet bindende besluiten nemen over de voorwaarden van deze bepalingen, indien er een geschil is.

Alle informatie over de vergunningsprocedure voor civiele werken moet beschikbaar zijn via het centraal informatiepunt en de beslissingstermijn voor het verlenen of weigeren van een vergunning moet maximaal 4 maanden zijn.

Omzetting BCRD in België

De BCRD werd op verschillende niveaus (interfederaal, federaal en regionaal) omgezet in Belgische wetgeving. 

Er zijn verschillende wetten, besluiten of decreten die elk een deel van de Broadband Cost Reduction Directive omzetten.

Dit zijn de belangrijkste documenten waarin de BCRD omgezet werd:

 • Op interfederaal vlak is er het Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2017 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten in het kader van de omzetting van de Richtlijn 2014/61/EU, waarin de IGB, oftewel de instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuren, wordt vastgelegd.

Daarnaast zijn er nog enkele besluiten die per bevoegdheid het akkoord met het Samenwerkingsakkoord verklaren.

Verdere Belgische bepalingen en gerelateerde platformen in België 

De bepalingen in de BCRD zijn vastgelegd op Europees niveau, maar dit sluit niet uit dat de Belgische wetgeving nog bijkomende bepalingen bevat over de informatie en toegang tot fysieke infrastructuur, en over de gezamenlijke aanleg van netwerken.

Zo is er het concept van “werken in synergie” dat, in tegenstelling tot wat beschreven staat in de BCRD, niet alleen verplicht is voor netwerkexploitanten die met overheidsgeld gefinancierde civiele werken uitvoeren.

In die optiek verwijzen we dan ook naar de platforms die hiervoor gebruikt worden in België, en die meestal meer functies bevatten dan wat werd vastgelegd in de BCRD:

 • KLIM-CICC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt – Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites. 
 • KLIP staat voor Kabel- en Leidinginformatieportaal en is een internettoepassing in het Vlaamse Gewest met als doel het helpen voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen. 
 • GIPOD staat voor Generiek Informatieplatform Openbaar Domein en wordt in Vlaanderen gebruikt voor de coördinatie van civiele werken. 
 • PoWalCo staat voor Portail Wallon de Coordination des chantiers en wordt in Wallonië gebruikt voor de coördinatie van civiele werken. 
 • Osiris wordt in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest gebruikt voor de coördinatie van werven op de openbare weg. 

De herziening van de BCRD

Een belangrijke opmerking is dat de Europese Commissie momenteel werkt aan de herziening van de BCRD om deze nog effectiever te maken in zijn doel de uitrol van netwerken met hoge snelheid te versnellen. De openbare raadpleging hierover is afgelopen op 2 maart 2021 en de nieuwe richtlijn wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022.